Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Tüketiciye kaliteli ürün ve hizmeti en uygun şartlarda satışa sunmak için kurulanÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ(Bundan sonra da “ÖZAYDIN AVM” olarak anılacaktır.), satış ve tüketici memnuniyeti konularındaki özverisini aynı zamanda kişisel veri bakımından da göstermektedir. Bu bakımdan ÖZAYDIN AVM, Anayasa madde 20, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı Kanun gereğince ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

 1-VERİ SORUMLUSU OLARAK ÖZAYDIN AVM

Kanun uyarınca ÖZAYDIN AVM, genel merkez olarakGenaral Şükrü Kanatlı Cad. Kurt İni Sok. No:5/B İstanbul Türkiye adresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu”

2- ÖZAYDIN AVM VERİLERİ NEDEN İŞLER?

Perakende satış yapmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan ÖZAYDIN AVM gerek hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken, gerekse yaptığı iş ile alakalı verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz ÖZAYDIN AVM tarafından;

·4857 sayılı İş Kanunu,

·488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,

·492 Sayılı Harçlar Kanunu,

·5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

·5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,

·5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenenSuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

·5809 Elektronik Haberleşme Kanunu,

·6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,

·6102 Sayılı Ticaret Kanunu,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

·4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·Sözleşmenin ifasının sağlanması, firmamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, risk analizi, kredilendirme, kredilendirmeye esas ödeme gücünün analizi, müşteri-satıcı güveninin oluşturulması, taksitlendirme, perakende satış teamülleri,

amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 3- ÖZAYDIN AVM’NİN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, hukuki yollara başvurulması gereken hallerde adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. Yön AVM, risk analizi amacıyla veri sahibi tarafından verilen bilgileri teyit amaçlı çalışmalar gerçekleştirebilir.  

 4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz; ÖZAYDIN AVM tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel Veri:

Müşteri

Ad-Soyad, kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, imza, medeni durum, log kayıtları, kredilendirmeye esas mal varlığı verileri ve mali güce ilişkin diğer veriler

Personel

Ad-Soyad, kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, sağlık bilgileri, askerlik bilgileri, medeni durum, kan grubu, sertifikalar, iş tecrübesi, adres bilgileri, banka hesap bilgileri

………………………..

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ÖZAYDIN AVM’nin meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 5-VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman ÖZAYDIN AVM’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

·İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

·Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

·Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

·Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Yön AVM’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖZAYDIN AVM tarafından reddedilecektir.

ÖZAYDIN AVM’nin, işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş.

ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Tüketiciye kaliteli ürün ve hizmeti en uygun şartlarda satışa sunmak için kurulan ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “ÖZAYDIN AVM” olarak anılacaktır.), satış ve tüketici memnuniyeti konularındaki özverisini aynı zamanda kişisel veri bakımından da göstermektedir. Bu bakımdan ÖZAYDIN AVM, Anayasa madde 20, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı Kanun gereğince ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

 1-VERİ SORUMLUSU OLARAK ÖAZYDIN AVM

Kanun uyarınca ÖZAYDIN AVM, genel merkez olarakGenaral Şükrü Kanatlı Cad. Kurt İni Sok. No:5/B İstanbul Türkiyeadresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu” dur.

 2- ÖZAYDIN AVM VERİLERİ NEDEN İŞLER?

Perakende satış yapmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan ÖZAYDIN AVM gerek hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken, gerekse yaptığı iş ile alakalı verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz ÖZAYDIN AVM tarafından;

·4857 sayılı İş Kanunu,

·488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,

·492 Sayılı Harçlar Kanunu,

·5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

·5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,

·5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

·5809 Elektronik Haberleşme Kanunu,

·6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,

·6102 Sayılı Ticaret Kanunu,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

·4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·Sözleşmenin ifasının sağlanması, firmamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, risk analizi, kredilendirme, kredilendirmeye esas ödeme gücünün analizi, müşteri-satıcı güveninin oluşturulması, taksitlendirme, perakende satış teamülleri,

amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

3- ÖZAYDIN AVM’NİN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, hukuki yollara başvurulması gereken hallerde adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. ÖZAYDIN AVM, risk analizi amacıyla veri sahibi tarafından verilen bilgileri teyit amaçlı çalışmalar gerçekleştirebilir.  

 4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz; ÖZAYDIN AVM tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel Veri:

Müşteri

Ad-Soyad, kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, imza, medeni durum, log kayıtları, kredilendirmeye esas mal varlığı verileri ve mali güce ilişkin diğer veriler

Personel

Ad-Soyad, kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, sağlık bilgileri, askerlik bilgileri, medeni durum, kan grubu, sertifikalar, iş tecrübesi, adres bilgileri, banka hesap bilgileri

………………………..

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Yön AVM’nin meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

5-VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman ÖZAYDIN AVM’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

·İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

·Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

·Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

·Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak ÖZAYDIN AVM’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖZAYDIN AVM tarafından reddedilecektir.

ÖZAYDIN AVM’nin, işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLER A.Ş.

ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Tüketiciye kaliteli ürün ve hizmeti en uygun şartlarda satışa sunmak için kurulanÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ(Bundan sonra da “ÖZAYDIN AVM” olarak anılacaktır.), satış ve tüketici memnuniyeti konularındaki özverisini aynı zamanda kişisel veri bakımından da göstermektedir. Bu bakımdan ÖZAYDIN AVM, Anayasa madde 20, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı Kanun gereğince ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

 1-VERİ SORUMLUSU OLARAK ÖZAYDIN AVM

Kanun uyarınca ÖZAYDIN AVM, genel merkez olarakGenaral Şükrü Kanatlı Cad. Kurt İni Sok. No:5/B İstanbul Türkiyeadresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu” dur.

 2- ÖZAYDIN AVM VERİLERİ NEDEN İŞLER?

Perakende satış yapmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan ÖZAYDIN AVM gerek hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken, gerekse yaptığı iş ile alakalı verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz ÖZAYDIN AVM tarafından;

·4857 sayılı İş Kanunu,

·488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,

·492 Sayılı Harçlar Kanunu,

·5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

·5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,

·5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

·5809 Elektronik Haberleşme Kanunu,

·6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,

·6102 Sayılı Ticaret Kanunu,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

·4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·Sözleşmenin ifasının sağlanması, firmamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, risk analizi, kredilendirme, kredilendirmeye esas ödeme gücünün analizi, müşteri-satıcı güveninin oluşturulması, taksitlendirme, perakende satış teamülleri,

amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 3- ÖZAYDIN AVM’NİN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, hukuki yollara başvurulması gereken hallerde adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. Yön AVM, risk analizi amacıyla veri sahibi tarafından verilen bilgileri teyit amaçlı çalışmalar gerçekleştirebilir.  

 4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz; ÖZAYDIN AVM tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel Veri:

Müşteri

Ad-Soyad, kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, imza, medeni durum, log kayıtları, kredilendirmeye esas mal varlığı verileri ve mali güce ilişkin diğer veriler

Personel

Ad-Soyad, kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, sağlık bilgileri, askerlik bilgileri, medeni durum, kan grubu, sertifikalar, iş tecrübesi, adres bilgileri, banka hesap bilgileri

………………………..

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ÖZAYDIN AVM’nin meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 5-VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman ÖZAYDIN AVM’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

·İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

·Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

·Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

·Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Yön AVM’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖZAYDIN AVM tarafından reddedilecektir.

ÖZAYDIN AVM’nin, işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş.

ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Tüketiciye kaliteli ürün ve hizmeti en uygun şartlarda satışa sunmak için kurulan ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “ÖZAYDIN AVM” olarak anılacaktır.), satış ve tüketici memnuniyeti konularındaki özverisini aynı zamanda kişisel veri bakımından da göstermektedir. Bu bakımdan ÖZAYDIN AVM, Anayasa madde 20, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı Kanun gereğince ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

 1-VERİ SORUMLUSU OLARAK ÖAZYDIN AVM

Kanun uyarınca ÖZAYDIN AVM, genel merkez olarakGenaral Şükrü Kanatlı Cad. Kurt İni Sok. No:5/B İstanbul Türkiyeadresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere ÖZAYDIN AVM “Veri Sorumlusu” dur.

 2- ÖZAYDIN AVM VERİLERİ NEDEN İŞLER?

Perakende satış yapmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan ÖZAYDIN AVM gerek hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken, gerekse yaptığı iş ile alakalı verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz ÖZAYDIN AVM tarafından;

·4857 sayılı İş Kanunu,

·488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,

·492 Sayılı Harçlar Kanunu,

·5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

·5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,

·5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

·5809 Elektronik Haberleşme Kanunu,

·6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,

·6102 Sayılı Ticaret Kanunu,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

·4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·Sözleşmenin ifasının sağlanması, firmamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, risk analizi, kredilendirme, kredilendirmeye esas ödeme gücünün analizi, müşteri-satıcı güveninin oluşturulması, taksitlendirme, perakende satış teamülleri,

amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

3- ÖZAYDIN AVM’NİN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, hukuki yollara başvurulması gereken hallerde adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. ÖZAYDIN AVM, risk analizi amacıyla veri sahibi tarafından verilen bilgileri teyit amaçlı çalışmalar gerçekleştirebilir.  

 4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz; ÖZAYDIN AVM tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel Veri:

Müşteri

Ad-Soyad, kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, imza, medeni durum, log kayıtları, kredilendirmeye esas mal varlığı verileri ve mali güce ilişkin diğer veriler

Personel

Ad-Soyad, kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, sağlık bilgileri, askerlik bilgileri, medeni durum, kan grubu, sertifikalar, iş tecrübesi, adres bilgileri, banka hesap bilgileri

………………………..

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Yön AVM’nin meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

5-VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman ÖZAYDIN AVM’ye başvurarak kişisel verilerinizin;

·İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

·Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

·Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

·Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak ÖZAYDIN AVM’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖZAYDIN AVM tarafından reddedilecektir.

ÖZAYDIN AVM’nin, işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

ÖZAYDIN ALIŞVERİŞ MERKEZLER A.Ş.